Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

BÀI HỌC KHÔNG THUỘC
Bá quyền bài học ngấm từ lâu
Hậu thế bao đời có thuộc đâu !
Thánh Gióng lên ba trừ giặc Bắc
Trưng Vương nhị nữ đuổi quân Tầu 
Đằng Giang máu đỏ , Ô no nước *
Cửa Quỷ xác phơi , Liễu mất đầu **
Con cháu Lạc Hồng thừa trí , lực
Đập tan bè lũ nhặng vào bâu .
---------
* Ô Mã Nhi
** Quỷ môn quan ( Chi Lăng ) chém đầu Liễu Thăng

2 nhận xét: